Política de Privacidade

Quen é responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Hornos de Lamastelle, S.A. – CIF: A-15.437.486
Enderezo postal: C/ República Checa, 17, Pg. Industrial Costa Vella, Santiago.
Teléfono: 981519026
Correo elect: protecciondedatos@lamastelle.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En Hornos de Lamastelle, S.A. tratamos os seus datos persoais facilitados a través do presente formulario coa finalidade de responder a súa consulta e/ou remitirlle a información que nos solicite.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos persoais en tanto e canto sexan necesarios para responder a súa solicitude de información ou consulta, procedendo á supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Para o suposto de que solicite información a través da nosa páxina web a base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

A que persoas destinatarias comunicaranse os seus datos?

Hornos de Lamastelle, S.A. pode compartir os seus datos persoais con aquelas empresas e persoas colaboradoras que son esenciais para poder prestarlle o servizo que nos solicita e que teñen a condición de encargadas de tratamento, estas persoas colaboradoras subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos seus datos. Igualmente, en caso de existir algún tipo de obriga legal, Hornos de Lamastelle, S.A. procederá a realizar as cesións legais dos seus datos ás que legalmente se atope na obriga.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Hornos de Lamastelle, S.A. estamos tratando datos persoais que lles concirnen ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso, unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Hornos de Lamastelle, S.A. deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
Se considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foron respectados, vostede terá o dereito a presentar unha reclamación ante a  Axencia Española de Protección de Datos.

Busquemos juntos
soluciones para tus clientes

Contacta ahora